بازگشت رانت قیمتی خوراک به پتروشیمی‌ها؟

از زماني كه وزارت نفت مسوول تعيين فرمول قيمت خوراك پتروشيمي شده، زمان زيادي نمي‌گذرد. موضوعي كه خيال پتروشيمي‌ها را راحت كرده كه براي آينده برنامه‌ريزي باثباتي داشته باشند. ازسويي مقرر شده بود تا همزمان با تمركز بر ازدياد برداشت نفت و افزايش ضريب بازيافت مخازن، برنامه توسعه صنايع پايين دستي با دامنه پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها در برنامه وزارت نفت گنجانده شود. چرا كه تنها راه براي كاهش وابستگي مستقيم به درآمدهاي نفتي اختصاص اين منابع درآمدي براي توسعه زيرساخت‌هاي كشور است. نخستين گام در اين راستا، تامين خوراك مايع و گاز مناسب براي اين واحدها است. قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي طي سال‌هاي گذشته با يارانه دولتي در اختيار اين واحدها قرار مي‌گرفت.

همين امر موجب ايجاد فضاي رانتي مي‌شد چرا كه بسياري از واحدهاي بالادستي در اين صنايع همچنان به شيوه خصولتي اداره مي‌شود. اين در حالي است كه بر اساس گزارش كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در لايحه برنامه ششم توسعه مقرر شده كه شاخص‌هاي جديدي براي قيمتگذاري خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي در قالب بند «الف» ماده ٥٣ تعيين شود. اين روش در واقع به معناي ابطال فرمول ١٠ ساله وزارت نفت و بازگشت مجدد رانت عظيم خوراك گاز اين واحدها است.

  بر اساس پاراگراف ابتدايي ماده ٥٣ گزارش كميسيون تلفيق مجلس، دولت مكلف به تعيين قيمت انواع خوراك گاز و مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي با حفظ قابليت رقابت‌پذيري و جذابيت سرمايه‌گذاري و با توجه به شاخص‌هاي تعيين شده در اين ماده ظرف مدت حداكثر يك ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه شده است. در بند «الف» اين ماده آمده است: «قيمت خوراك گاز طبيعي پايه دو برابر متوسط تحويلي به ساير مصارف داخلي مشروط بر اينكه قيمت خوراك گاز طبيعي تحويلي از ٨٥ درصد قيمت اين نوع خوراك گاز در كشورهاي عمده توليد‌كننده آن بيشتر نشود».

نان خصولتي‌ها در روغن

در صورت تصويب پيشنهاد كميسيون تلفيق مجلس درباره نحوه قيمتگذاري خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي، قيمت خوراك اين واحدها در مقايسه با شرايط فعلي، كاهش چشمگيري پيدا مي‌كند و در نتيجه، بار ديگر نگراني‌ها درباره ارزان فروشي گاز به واحدهاي پتروشيمي بالادستي گازي كه اغلب به صورت خصولتي اداره مي‌شوند، به اوج مي‌رسد. علاوه بر اين، تصويب اين پيشنهاد به معناي ناديده گرفتن مباحث طولاني انجام شده است در سال‌هاي اخير بين مجلس نهم و دولت يازدهم درباره شيوه قيمتگذاري خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي است كه در نهايت منجر به تعيين شاخص‌هايي براي قيمتگذاري خوراك گاز اين واحدها در بند ٤ ماده ١ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در آذرماه ٩٣ و تعيين و ابلاغ فرمول بلندمدت اين قيمت توسط وزير نفت در ٢٦ دي ماه سال گذشته شد. فرمولي كه به موجب آن نگراني‌ خيلي‌ها درباره رانت عظيم خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي كه از عوامل اصلي توسعه نامتوازن و تقويت خام‌فروشي در اين صنعت بود، برطرف شود.

از سويي با توسعه بيش از حد واحدهاي توليدي به محصولات بي‌ارزشي چون متانول، آمونياك و اوره، نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران درباره وضعيت مبهم خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي براي حضور در اين صنعت از بين رفت. اين در حالي است كه حتي سهامداران پتروشيمي‌هاي خصولتي بالادستي گازي و مدافعان آنها مانند انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي هم از ابلاغ اين فرمول استقبال كردند و انتقاد جدي به اين موضوع نداشتند.

دولت موافق قيمت يارانه‌اي خوراك نيست

سيدحميد حسيني، رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي درباره اين تغيير در برنامه ششم توسعه به اعتماد گفت: فرمولي كه براي تعيين نرخ خوراك گازي پتروشيمي‌ها و واحدهاي صنعتي در نظر گرفته شده است، فرمول مناسب و همه‌جانبه‌اي است. چرا كه مهم‌ترين مشكل صنعت پتروشيمي در سال‌هاي گذشته نبود قيمت شفاف براي درازمدت بود. به همين دليل هم سرمايه‌گذاران خارجي تمايلي به حضور در صنعت پتروشيمي ايران نشان نمي‌دادند، حال آنكه با تصويب اين فرمول علاقه بيشتري به حضور و سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي ايران نشان دادند.
او با تاكيد بر اينكه چنين تغييري در قيمتگذاري خوراك واحدهاي پايين‌دستي بار مالي براي دولت ايجاد مي‌كند، ادامه داد: بعيد به نظر مي‌رسد كه دولت با چنين تغييري موافقت كند. از طرفي مجلس بهتر است بر امر سياستگذاري متمركز شود و در امور اجرايي دخالتي نكند. توصيه مي‌شود مجلس وضعيت قيمتگذاري خوراك مايع را تعيين تكليف كرده و براي اجرا به دولت ابلاغ كند.  ين فعال بخش خصوصي اضافه كرد: گروه خاصي با توجه به روابطي كه از گذشته در مجلس شوراي اسلامي دارند سعي در ايجاد فشار از طريق لابي‌هاي متفاوت هستند تا به اين ترتيب بتوانند حاشيه سود خود را افزايش دهند. اين در حالي است كه صورت‌هاي مالي منتشر شده از پتروشيمي‌هايي كه خوراك گازي خود را بر اساس فرمول دريافت كرده‌اند، نشانگر سوددهي اين واحدها است. البته ممكن است سوددهي آنها نسبت به گذشته كاهش داشته باشد، اما دليل اين كاهش، فرمول قيمتگذاري نيست، بلكه به دليل كاهش قيمت نفت و در پي آن كاهش قيمت فرآورده‌هاي نفتي است. چنين اقدامي در راستاي لابي‌گري تنها منجر به مسموميت اذهان عمومي نسبت به صنعتگران اين حوزه مي‌شود.

قيمتگذاري منصفانه با استفاده از فرمول

به گفته حسيني طي هشت ماهه سال گذشته ١٠ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش هفت ميليارد و ٣٠٠ ميليون دلار صادر كرده‌ايم در حالي كه با وجود افزايش وزني ٣٢ درصدي محصولات پتروشيمي در هشت ماهه نخست امسال تنها موفق به صادرات ١٣ميليون تن فرآورده پتروشيمي به ارزش ٦ ميليارد و ١٠٠ ميليون دلار شديم. علت اين كاهش درآمد را مي‌توان وابسته به كاهش قيمت نفت دانست. 

رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي قيمت حدودي ١٠ سنت براي خوراك پتروشيمي‌ها در ٨ ماه گذشته را مناسب دانسته و گفت: برخي معتقدند كه نرخ خوراك گازي در ايران نسبت به ساير كشورهاي همسايه حاشيه خليج فارس بالاتر است؛ در حالي كه به هيچ عنوان چنين نيست. چرا كه كشورهاي حاشيه خليج فارس گاز چنداني ندارند. اغلب دارايي گازي آنها مربوط به گازهاي همراه نفت شده كه عمده آن نيز صرف مصرف داخلي اين كشورها مي‌شود. اين در حالي است كه براي تعيين فرمول قيمتگذاري نرخ خوراك گازي واحد‌هاي پتروشيمي قيمت بين‌المللي گاز و هاب‌هاي انرژي در نظر گرفته شده است. 

 

3535

محسن رضایی: برجام یک گلوله برفی در حال آب شدن است /زخمی شدن یکی از استانداران در سوریه

به گزارش خبرآنلاین، محسن رضایی در گفتگوی
ویژه خبری شبکه دوم سیما، به بررسی تحولات منطقه پس ترور سفیر روسیه در ترکیه و
جلسات هماهنگی ایران روسیه و ترکیه در موضوع سوریه و تاثیر انتخاب کابینه و آغار
به کار ترامپ بر تحولات غرب خاورمیانه پرداخت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام در این گفتگوی تلویزیونی با اشاره به نشست مشترک ایران، ترکیه و روسیه، مهم
ترین دستاورد این نشست را عقب نشینی ترکیه درباره نظام سیاسی و بشار اسد خواند و
تاکید کرد: به هر حال می دانیم مواضع پیشین ترکیه درباره سوریه چه بود  اما
حالا در قالب بیانیه مشترک، این تغییر مواضع را شاهد هستیم که اتفاق مهمی است.

اهم سخنان وی به نقل از
خبرگزاری ها به شرح زیر است:

*
اتحاد ترکیه، ایران و روسیه یک اتفاق مهم بود، ترور سفیر روسیه در ترکیه با هدف
لغو این نشست و عدم شکل گیری همسویی مواضع طرفین صورت گرفت. ترکیه علاوه بر حضور
در این ائتلاف، به آمریکا چراغ سبز نشان میدهد که با شما هم هستیم. در واقع ترکیه
بر سر یک دو راهی قرار گرفته است.

*
آمریکا دولت عربستان را کنترل خواهد کرد . معمولاً اربابان، نوکرها را کنترل
میکنند و همین رویه را با برخی دیگر از حاکمان منطقه شاهد بودیم و پیش بینی من این
است که اجازه مانور بیشتر به عربستان داده نمی شود.

*{
درباره تصویب قانون تازه علیه برجام در کنگره آمریکا} آقای اوباما این قانون را
امضاء نکرد و دولت ایران نیز تولید پیشرانه های هسته ای را در دستور کار قرار داد
اما این کفایت نمیکند، چرا که نباید حیثیت سیاست خارجی ایران آسیب ببیند. من برجام
را به یک گلوله برفی تشبیه کردم که به مرور در حال آب شدن است. نباید بگذاریم
برجام به یک جنازه تبدیل شود و باید اثری برای مردم داشته باشد.

*در
مذاکرات هسته ای باید سه گروه تیم هسته ای، تیم دیپلماتیک و تیم اقتصادی حضور می
یافتند. تیم های هسته ای و دیپلماتیک خوب عمل کردند اما تیم اقتصادی حضور نداشت.
باید تیم اقتصادی احکامی را تنظیم می کرد که وزارت خزانه داری آمریکا مکلف به اجرایش
بعد از توافق می شد اما این غفلت تاریخی شد که نتیجه اش را دیدیم.

*{
درباره رشد اقتصادی دولت }دولت نرخ رشد اقتصادی را 7.4 درصد اعلام کرده اما ما
آمارهایی داریم که رشد اقتصادی 6.4 درصد است و اگر نفت را کم کنیم، رشد اقتصادی
حدود 4 درصد بوده و سال گذشته نیز این رشد یک درصد بوده است. در این شش ماه چه
اتفاقی افتاده که این رشد بوده است؟ ما خوشحال می شویم که رشد اقتصادی حتی 9 درصد
باشد اما باید آمارهای متناسب با شرایط اقتصادی باشد.

*
میزان نقدینگی در کشور بیش از یک میلیون میلیارد تومان است، تاکید کرد که این پول
ها به جای سفته بازی به بنگاه های اقتصادی زودبازده منتقل شود. دولت اخیراً یک طرح
خوب تصویب کرد که 12 هزار میلیارد تومان به بنگاه های زودبازده تزریق کند اما دو
اشکال داشت؛ اول اینکه خیلی دیر عمل شده و انتظار می رفت سه سال پیش این اتفاق
بیافتد و دوم اینکه نباید محافظه کارانه عمل کنند و باید رقم بیشتری را اختصاص
دهند.

* یکی
از استاندارهای خوب کشور که در سوریه نیز زخمی شده و از دوستان خوب ماست، تاکید می
کرد من اگر بخواهم تیر چراغ برق را جابجا کنم، باید با وزارت مربوطه هماهنگ کنم و
در این حد اختیارات ندارم. باید اختیارات در حوزه تولید و خدمات به استان ها و
شهرستان ها سپرده شود و در حوزه امنیتی و نظامی، این تمرکز در مرکز وجود داشته
باشد.

*فساد در سیستم اداری نمی‌گذارد اقتصاد تحرک پیدا کند . این فساد مانع شایسته‌ سالاری است، یک انسان بی‌عرزه از طریق رانت طرحی را به نظام بانکی تحمیل می‌کند که هیچ فایده‌ای ندارد.

*من از سیاستمداران و دولتمردان می‌خواهم اگر نمی‌توانند خدمت بیشتری کنند لااقل در مذاکرات و توافقات امنیت ملی را دست کم نگیرند و نسبت به آن ناشکری نکنند. همه ما باید تلاش کنیم در عین حفظ امنیت اقتصاد را درست کنیم.

29219

روایت ساکنان خانه‌های اطراف زمین نشست‌کرده مولوی از روزهای بی‌خانمانی‌

سریال تکراری نشست‌های زمین در تهران به خیابان مولوی و فضایی خالی در کوچه‌ ذکایی رسید تا «بلاتکلیفی» سخن مشترک نزدیک به ٤٠ خانوار همسایه با این گودال عمیق حالاپرشده، باشد؛ مردمی که از روز شنبه و پس از وحشت و ترس از ریزش زمین،

خانه‌هایشان را رها کردند و در دو هتلی که شهرداری برایشان در نظر گرفته ساکن شده‌اند؛ اما حرف کنونی‌شان این است که «هیچ‌کجا خانه خود آدم نمی‌شود، از کار و زندگی افتادیم ولی بین این دیوارهای ترک‌خورده هم مگر می‌شود زندگی کرد.»

آنها هر روز، خود را به خیابان مولوی و خانه‌هایشان می‌رسانند تا وسایل مورد نیاز آن روز خود را بردارند و شاید از مسئولانی که برای سرکشی می‌آیند، خبر تازه‌ای بشنوند.

ساکنان کنونی هتل‌های حافظ و پرشیا شنیده بودند که قرار است شهردار تهران برای بازدید از روند کار به محل نشست زمین بیاید و به همین دلیل روز سه‌شنبه از ساعت ٩ صبح در کوچه ذکایی جمع شدند؛ ولی خبری از هیچ مسئول بلند‌پایه‌‌ای نبود تا درهمهمه و نگرانی جمع هر کس ازمشکلات خود سخن بگوید. «مرتضی»، دانشجویی که همزمان با درس، کار هم می‌کند، هر روز با ترس و استرس کتاب‌های دانشگاه و وسایل کارش را از خانه‌ برمی‌دارد. او داستان نشست زمین در چندمتری خانه خود را این‌طور تعریف می‌کند: «خوابیده بودم که داداشم اومد توی اتاق و گفت بدوید که خونه داره می‌ریزه، حدود ٨ونیم صبح بود، بعد ما اومدیم بیرون دیدیم در بیرون باز نمیشه، فشار اومده ‌بود روی چارچوب و در قفل شده بود؛ من فکر کردم دیگه مردیم. با پا و دست در را شکستیم و بیرون که اومدیم دیدم نصف کوچه نیست و همینجور پشت سرمون داره خراب میشه ما هم با لباس خواب بودیم.»

«آقا عضدالله» هم داستان کاملی از سرگذشت زمینی که روزگاری حمام عمومی و قبل از نشست، مکانی برای پارک خودرو‌های اطراف بوده، دارد. این مرد حدوداً ٦٠ ساله که می‌گوید قبل از این بارها به شهرداری و پیمانکار در این‌باره هشدار داده بود، می‌گوید: «دو ماه پیش شهرداری، مترو و نیروی انتظامی اینجا را صاحب شدند؛ اینجا ٣٨‌سال دست من بود، صاحبش سپرد به دست من و خودش رفت آمریکا. آن بنده‌خدا ورثه داشت و ورثه هم پیگیر کار این زمین شدند ولی به‌جایی نرسیدند. من گفتم حالا که با زور اینجا را گرفتید، می‌خواهید چه کاری انجام دهید و گفتند هواکش برای مترو می‌سازیم. گفتم خاک اینجا سسته و ساختمان‌های اطراف هم فشار وارد می‌کنند که گفتند ما ٢٠ تا مهندس داریم و گوش ندادند.» آقاعضدالله پس از این سخنان، صدایش را بالا می‌برد و با تشرّ مردم را به دلیل حمایت نکردن از او هنگامی که شهرداری زمینش را گرفت، سرزنش می‌کند: «١٠دقیقه به ساعت ٩، یک‌مرتبه با یک صدای شدید یک ‌طرف دیوار ریزش کرد. من ساعت ٦ صبح یک لودر و چند کارگر را در حال کار دیدم، ساعت ٧ خوابیدم که با صدای ریزش بیدار شدم. زلزله بود و همه وحشت‌زده بیرون زدیم. دوباره ٥دقیقه به ٩ و ٩ دو ریزش دیگر اتفاق افتاد، در این فاصله کارگرها چطور توانستند، فرار کنند؟ ژنراتور و لودر پایین افتادند و دیگر هم آنها را خارج نکردند. چون کارگرها افغان بودند کسی پیگیری نمی‌کند؛ چرا به این سرعت گودال را پر کردند؟ چرا اینجا به همه گیر می‌دهند و حتي اجازه نمی‌دهند با موبایل یک عکس بگیریم؟»

همزمان با سخنان عضدالله، دیگر ساکنان هم از مشکلات آوارگی و لزوم تعیین‌تکلیف خود سخن می‌گویند. خانواده همسر «حسین» ساکن یکی از طبقات نزدیک‌ترین ساختمان به محل حادثه است و او در این چند روز تلاش کرده که به نیابت از ساکنان، با مسئولان رایزنی کند. او پس از این‌که به حضور تعداد زیادی از مقامات بلافاصله پس از حادثه اشاره می‌کند، می‌گوید: «الان اون همه مدیر کجا رفتند، چرا دیگه کسی پیگیری نمی‌کنه؟ الان آقای روحانی یک تبصره و کتابی چاپ کرده و پیامک هم برای ما فرستاده، همه را هم خوندیم و خیلی چیزهای جالبی گفته، این را هم ذکر کنید که حقوق ما شهروندان زیرپا گذاشته شده و ما می‌خواهیم رسیدگی بشه و به هیچ ارگان یا نهادی هم نمی‌خواهیم توهین بشه فقط ساکنین محله می‌خواهند که به آنها حرمت گذاشته بشه و تکلیف خودمون را بدانیم. امروزصبح شهرداری شیرینی آورده که توهینه و هیچ‌کس هم نخورد، پرکردن یه گودال شیرینی داره؟»

«کاری داری داداش؟»، «حاجی اینجا واینسا شر میشه برات»، «برا چی با مردم حرف می‌زنی؟» و..؛ اینها جملاتی است که مرتب از زبان کارمندان شهرداری، پیمانکار و مأمورهای حاضر در محل حادثه تکرار می‌شود و شاید همین سخنان «آقارضا»ی صاحب‌مغازه را وادار می‌کند که با صدای بلندی بگوید که: «رفتند مأمور آوردن و فکر می‌کنن ما از مأمور می‌ترسیم، نه، ما از خدا می‌ترسیم از اینا نمی‌ترسیم. زندگی‌مون داره می‌ره اما اینا عین خیالشون نیست. از دو نصفه شب ریزش شروع شده ولی به ما اطلاع ندادن الان هم هر چی می‌پرسیم که تکلیف ما چیه، جوابی نمی‌دن.»

زنی میانسال هم که با یک دست چادرش را در زیر گلو گرفته است و با دست دیگر به ساختمان‌هاي اطراف گودال اشاره می‌کند، با تأیید حرف‌های همسایه‌اش، ادامه می‌دهد که «الان هم اومدن هتل می‌گن دیگه باید برید خونه‌هاتون، ما کجا بریم. شما باشی حاضری توی این خونه زندگی کنی؟ این شکاف رو ببین (اشاره به شکاف عمیقی که آسفالت کوچه را به دو قسمت تقسیم کرده است) داخل خونه که شکاف‌هاش بیشتره. به‌خدا اینجا دیگه نمیشه زندگی کرد، آدم می‌ترسه بره تو خونه. خود مسئولین حاضرن زن و بچه‌‌شون اینجا زندگی کنن؟» «مرضیه‌خانم» کلید در ورودی ساختمان را از پسر جوانش می‌گیرد و پس از ورود به حیاط کوچک، خط شکاف ایجاد‌شده در راه‌پله را نشان می‌دهد: «اون روز من فقط صدای عجیبی شنیدم و نمی‌دونم چطوری بچه‌ها را بیدار کردم و فرستادم پایین، خودم هم فقط جیغ می‌زدم و همینجور که دنبال چادرم بودم از پنجره دیدم که زمین اطراف دهان باز کرده و همینجور دیوارهای اطراف رو می‌بلعه، گودال واقعا عمیق بود. ما طبقه چهار بودیم و همینجور که توی راه‌پله می‌دویدم پایین یه مرتبه جلوی چشمم دیوار ترک خورد و صداهای عجیب می‌‌اومد. نصیب هیچ مسلمونی نشه. حالا میگین دوباره برگردین توی این خونه‌ها! خودشون حاضرن بیان اینجا؟»

«سیدخلیل حسینی»، صاحب یک پلاسکو‌فروشی است که دو متر از زمین انبارش کاملا از بین‌رفته و بخشی از وسایل این انبار به ته گودال سقوط کردند و در روزهای گذشته هم برروی آنها خاک ریخته شد تا گودال پر شود. او به لزوم پرداخت خسارت به همه ساکنان اشاره می‌کند و می‌گوید که در روزهای گذشته قول‌هایی دادند که ما امیدواریم عملی شوند.

علاوه‌براین ساکنان این محله می‌گویند که در زمان نشست زمین، چندین کارگر افغان در حال کار بودند و زیر آوار جامانده‌اند؛ موضوع تأییدنشده‌ای که پیش از این در گزارش‌های میدانی چندین رسانه هم به آن اشاره شده است، اما مسئولان حاضر در محل، آن را شایعه می‌دانند. در میان هیاهوی ساکنان که حالا برای تعیین آینده خانه خود جمع شده‌اند و صدای جوشکاری و دیگر ابزار‌آلات فنی، حدود ١٢ نوجوان افغان با لباس‌های پیمانکار که برای شهرداری کار می‌کند، در گروه‌های سه‌ و چهاره نفره وارد کوچه می‌شوند که چند نفر از آنها احتمال جاماندن هموطنان خود در زیر زمین را رد می‌کنند. «محمد» که سن‌و‌سال بیشتری نسبت به بقیه دارد در این‌باره می‌‌گوید: «ما شیفت صبح هستیم و اگر کسی هم کار می‌کرده، شیفت شب بوده که ما آنها را نمی‌شناسیم، فکر هم نمی‌کنم کسی زیر خاک‌ها کشته شده باشد؛ چون اگر این اتفاق می‌افتاد، ما حتما متوجه می‌شدیم.»

ساکنان این ساختمان‌ها دغدغه‌های دیگری هم را مطرح می‌کنند اما خواسته و فصل‌مشترک همه گفته‌ها در «لزوم تعیین‌تکلیف خانه‌ها و توجه بیشتر به وضع اسکان تا اصلاح وضعیت» خلاصه می‌شود؛ چراکه آنها زندگی در ساختمان و کوچه‌ای با ترک‌های عمیق را وحشتناک می‌دانند. ازطرفی آوارگی کنونی وضع کار و زندگی آنها را مختل کرده است.

شهردار منطقه ١٢: ساختمان‌ها مقاوم‌سازی می‌شود

شهردار منطقه ١٢ درباره دغدغه‌های مطرح‌شده توسط شهروندان و وضع اسکان آنها تا زمانی که تکلیف خانه‌هایشان مشخص شود، توضیحاتی ارایه می‌دهد. «عابد ملکی» دراین‌باره می‌گوید: «شهرداری تهران تا پایان عملیات مقاوم‌سازی ساختمان‌های منطقه، افتخار پذیرایی از شهروندانی که طی این حادثه میهمان شهرداری تهران شدند را، دارد. ما افتخار پذیرایی از آنها را داریم و همکاران ما هرروزه با دو هتل محل اسکان در ارتباطند و علاوه بر استقرار رابطین ۲۴ساعته در هتل‌ها و حضور مددکار، جهت رفع نگرانی ایشان درخصوص تحصیل فرزندانشان برای دانش‌آموزان هم آژانس گرفتیم و تلاش براین است که مشکلات آنها رفع شود.»

او درباره خسارت جانی احتمالی این حادثه و شایعه جان‌باختن چندین کارگر دراین حادثه هم می‌گوید: «بحمدالله خسارت جانی نداشته و بحث دفن‌شدن کارگران افغان هم کاملا تکذیب می‌شود.» پیش از این هم «هابیل درویش» مدیرعامل شرکت متروی تهران گفته بود که «در روز حادثه ٢٨ کارگر درمحدوده شفت هواکش مشغول فعالیت بودند که با توجه به جنس خاک مطالعه تغییر رفتار خاک را در دستور کار قرار داده بودیم که در روز حادثه دستگاه‌های متعدد تغییر رفتار خاک را نشان دادند. برهمین اساس بلافاصله درعرض یک‌ربع، ٢٨ کارگر که مشغول به کار بودند و همچنین ٨٦نفر از اهالی را از محدوده خارج کردیم.»

اما ساکنان محله‌های اطراف زمین نشست‌کرده، معتقدند که دیگر دراین محله خانه‌هایشان ناامن شده و شهرداری باید تصمیمی دراین‌ زمینه بگیرد. ملکی تلاش و برنامه کنونی را بر مقاوم‌سازی و ایمن‌کردن املاک منطقه می‌داند: «شهرداری تهران تا زمانی که مطمئن نشود که جان مردم درخطر نیست، اجازه نمی‌دهد شهروندی آسیب ببیند و پس از مرمت و ایمن‌سازی ساختمان‌های اطراف، شهروندان را به خانه‌هایشان برمی‌گرداند ولی اگر این اتفاق نیفتد، حتما تدبیر دیگری صورت خواهد گرفت، فعلا تصمیم و تلاش بر ایمن‌سازی است.»

«اقبال شاکری»، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران هم که در روز حادثه ازخیابان مولوی بازدید و درجلسه‌ای با مدیرعامل شرکت مترو مشکلات ساکنان را بررسی کرد، درباره آینده وضع این منطقه و ساکنان  می‌گوید: «شهرداری و مترو باید درباره ساکنین منازل اطراف این فرونشست حتما تدابیر لازم را به خرج دهند. من، هم به شهردار منطقه ١٢ و هم مدیرعامل مترو گفتم که یک شخص مشخص با معرفی کامل به محل معرفی شود که کسبه و ساکنان به او مراجعه کنند، برای برآورد خسارت و جبران مافات که قطعا باید این اتفاق صورت بگیرد.» عضو شورای شهر تهران درباره دغدغه شهروندان مبنی بر ناایمن‌بودن منطقه محل سکونت خود هم می‌گوید: «اینکه آنجا امن است یا نه، باید نظر کارشناسی صورت بگیرد و به گفته من یا دیگران نیست. حتما باید کارشناسان و مشاوران پروژه ایمن‌بودن منطقه را اعلام کنند و با نصب دستگاه‌های خاصی روی ساختمان‌های اطراف، هرگونه جابجایی ساختمان‌ها را اندازه‌گیری کنند و اگر جابه‌جایی در یک ساختمان صورت گرفته، حتما باید مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی صورت بگیرد. یعنی باید امنیت دربلندمدت هم درنظر گرفته شود. بحث مقاوم‌سازی و ایمنی را هم باید رسما و با سند و صورتجلسه اعلام کنند و تا وقتی که این اتفاق صورت نگیرد، شهرداری کمک به این خانوارها را باید ادامه دهد.»

47237

خداحافظی با ویژه‌خواران مناقصه و مزایده

براین اساس، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد که دولت تا پایان ‌سال دوم برنامه ششم توسعه، سامانه تدارکات الکترونیکی را راه‌اندازی کند. با راه‌اندازی این سامانه تمامی ارگان‌ها و نهادهای دولتی موظفند، مزایده‌ها و مناقصه‌های خود را به صورت آنلاین و بی‌واسطه به اطلاع تمامی فعالان اقتصادی برسانند. اتفاقی که می‌تواند اقتصاد ایران را یک گام دیگر به شفافیت نزدیک‌تر کند.

برخی مناقصات و مزایده‌هایی که تا پیش از این در روزنامه‌های کم‌تیراژ و ناشناس منتشر می‌شد تا فرصت از دست ویژه‌ها خارج نشود. رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی می‌گوید: رانت در واگذاری برخی مناقصه‌ها و مزایده‌ها تا آنجا پیش رفته بود که دلالی اطلاعات اقتصادی راه افتاده و بخش خصوصی برای استفاده از این فرصت‌ها مجبور بود اطلاعات مزایده و مناقصه را از این شرکت‌ها خریداری کند.
فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی نیز می‌گوید: این رانت اطلاعاتی افراد ویژه و نورچشمی‌ها را یک‌شبه به ثروت‌های کلان می‌رساند بی‌آن‌که دیگران به دلیل شفاف‌نبودن اطلاع‌رسانی بتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند.
براساس مصوبه مجلس دولت مکلف به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی تا پایان‌ سال دوم برنامه ششم شد. بنا به تصمیم بهارستان‌نشین‌ها دولت باید تا پایان ‌سال دوم برنامه ششم توسعه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و عمده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. مناقصاتی که در سال‌های گذشته به گلوگاهی برای فساد و رانت بدل شده بود، حالا درمسیر شفاف‌سازی قرار گرفته است. در سایه نبود نظام جامع اطلاعاتی و شفاف اقتصادی طی سال‌های گذشته درحالی برخی نورچشمی‌ها و سوءاستفاده‌کنندگان از مناصب دولتی یک‌شبه ره صدساله طی کردند و صفرهای حساب‌های بانکی خود را افزایش دادند که بسیاری فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به سبب نوسانات اقتصادی کل ذخیره چندساله خود را یک‌شبه از دست می‌دادند. در این فضا قاعدتا صاحبان سرمایه یا مجبور می‌شوند از راه‌های غیرقانونی، غیراخلاقی و به رانت اطلاعاتی دست یابند یا این‌که سرمایه خود را به حوزه‌های بی‌خطر مانند سپرده‌های بانکی، طلا، ارز و غیره انتقال دهند. رویدادی که به هرصورت بازنده آن اقتصاد مولد کشور خواهد بود. حالا اما ورق برگشته است و پارلمان بخش خصوصی امیدوار است با اجرایی‌شدن این قانون نحوه فعالیت دستگاه‌های دولتی و واگذاری مناقصات زیر ذره‏بین قرار گرفته و زمینه رانت بازی از بین برود. دراین میان رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی، مهم‌ترین راهکار برای برپایی عدالت اطلاعاتی را ایجاد ساختاری کارآمد، بدون تبعیض، سریع و دقیق در ارایه اطلاعات به همه شهروندان می‌داند، ساختاری که بیش از ٢٠٠‌سال درسوئد و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی اجرایی شده است. دراین میان برخی دیگر از فعالان اقتصادی امیدوارند که با اجرایی‌شدن این قانون بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد شده و از فربگی دولت کاسته شود. سیده فاطمه مقیمی دراین‌باره می‌گوید: در نبود شفافیت و اطلاع‌رسانی ناقص، مناقصات به بخش خصوصی غیرواقعی سپرده می‌شد و همین مسأله اقتصاد دولت زده و رانتی ما را بزرگ و بزرگتر کرد.
دلال مزایده و مناقصات
براساس قانون تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به نوعی از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند، باید کالا و خدمات خود را از طریق برگزاری مناقصه تأمین کنند. این موضوع اما درطول سال‌های گذشته با برخوردهای سلیقه‌ای مواجه می‌شد. این نکته‌ای است که رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی به آن اشاره می‌کند.
او برخی از قانون‌شکنی‌ها در روند اجرای قانون برگزاری مناقصات را مورد اشاره قرار داده و توضیح می‌دهد: برخی از نهادهای دولتی مناقصات خود را در روزنامه‌ها با تیراژ پایین یا رونامه‌هایی که درسطح ملی توزیع نمی‌شوند، منتشر می‌کنند تا این‌گونه بتواند شرکت‌کنندگان درمناقصات را به حداقل ممکن کاهش داده و به نوعی برای برخی از شرکت‌کنندگان امتیازات ویژه قایل شوند.
وی ادامه می‌دهد: این موضوع درشرایطی رخ می‌داد که تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی موظف هستند؛ به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های خصوصی و تخصصی نسبت به درج آگهی مزایده اقدام کنند، اما منافع برخی از افراد مانع اجرای این قانون درکشور شده است.
او در ادامه از شرکت‌ها و موسسات حقوقی پرده برداشت که به ازای دریافت پول، مناقصات را به فعالان بخش خصوصی معرفی می‌کنند.
به گفته این فعال بخش خصوصی نبود شفافیت و نظام جامع، نهادهایی درکشور شکل داده که با استفاده از رانت اطلاعاتی‌شان در دستگاه‌های دولتی، اطلاعات مزایده‌های دولتی را دراختیار گرفته و با دریافت مبالغ کلان فعالان بخش خصوصی را درجریان این اطلاعات قرار می‌دهند. این درحالی است که اگر یک سامانه الکترونیکی جامع و کامل وجود داشته باشد، پیمانکاران نیازی ندارند برای انجام فعالیت دست به دامن این نهادها شوند.
بلوکه‌کردن سپرده‌های شرکت‌کنندگان درمناقصات دولتی از دیگر انتقادات رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی بود. طبق قانون، پس از مشخص‌شدن برنده مناقصه، شرکت برگزار‌کننده باید سپرده دیگر شرکت‌کنندگان را آزاد کند اما معمولا این اتفاق رخ نمی‌دهد و هزینه سنگینی به بخش خصوصی تحمیل می‌شود.
امتیاز میلیاردها تومان مناقصه در جیب خصولتی‌ها
او در ادامه حضور شرکت‌هایی خصولتی در مناقصات را مورد انتقاد قرار داد و از آنها به‌عنوان مخدوش‌کننده نظام برگزاری مناقصات یاد کرد. نکته‌ای که سیده فاطمه مقیمی عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز به نوعی آن را تأیید می‌کند. او با بیان این‌که در سال‌های گذشته به نوعی شاهد ترک مناقصه و عدم حضور فعالان واقعی بخش خصوصی در مزایده‌های دولتی بودیم، می‌گوید: درنبود شفافیت و اطلاع‌رسانی ناقص مناقصات به بخش خصوصی غیرواقعی سپرده می‌شد و همین مسأله اقتصاد دولت زده و رانتی ما را بزرگ و بزرگتر کرد.
این فعال بخش خصوصی درحالی ‌که معتقد است؛ باید اطلاعات اقتصادی دراختیار همگان بوده و هیچ رانت اطلاعاتی وجود نداشته باشد، تصریح کرد: مادامی که فضای رقابتی سالم و شفافیت درکشور ما وجود نداشته باشد و دولت در رأس امور قرار گیرد و برخی افراد از رانت اطلاعاتی برخوردار باشند اقتصاد درمسیر رشد و توسعه قرار نمی‌گیرد.
او ادامه داد: قانون مناقصات به‌ صراحت می‌گوید، همه شرکت‌ها بدون استثنا اعم از دولتی، نهادها و بخش خصوصی باید از طریق مناقصات کار بگیرند. آیا این اتفاق افتاده است؟ چرا میلیاردها دلار پروژه‌های مختلف به شرکت‌های خاص واگذار شده است؟ چقدر براین روش‌ها نظارت می‌شود؟ وقتی دستگاه‌های نظارتی فلج هستند و سیستم نظارت اجتماعی که شامل احزاب، رسانه‌ها و… است، وجود ندارد. بدیهی است، وقتی افراد ویژه درحاشیه امن قرار بگیرند، می‌توانند فساد کنند و از منابع مالی هنگفت برخوردار باشند، بدون این‌که پاسخگو شوند.
مقیمی با بیان این‌که مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های مختلف را کنترل می‌کنند اما این کنترل‌ها چقدر بازده داشته است؟ نمونه آن معوقات بانکی است. روزی که دولت اصلاحات کنار رفت، کل معوقات بانکی کشور ٦,٨‌هزار‌ میلیارد تومان بود و امروز به بیش از ٩٠‌هزار‌میلیارد تومان رسیده، رقمی که حدود نصف بودجه عمومی کشور است. آیا کسانی که از بانک‌ها پول گرفته‌اند، افراد ناشناخته‌ای بوده‌اند که توانسته‌اند با وثیقه یا بدون آن وام‌های بسیار کلان از بانک‌ها بگیرند؟ پشت درهای بسته با دستورهای محدود می‌توان امکانات نامحدود دراختیار افراد گذاشت.

35225

دشمنی ادامه‌دار کیهان با «فروشنده»/ این‌بار عادل فردوسی‌پور توبیخ شد

این بار برنامه ورزشی 90 به بهانه شب یلدا و در قالب گفت‌وگو با بازیگر فیلم «فروشنده» شهاب حسینی سعی کرد تا به تبلیغ فیلم فرانسوی، قطری «فروشنده» بپردازد، این در حالی است که این فیلم به دلیل خشونت و طرح برخی مسائل حتی در آمریکا نیز برای افراد زیر 13 سال منع تماشا دارد.

در برنامه یلدایی 90 گفت‌وگو بازیگر اصلی «فروشنده» پخش شد که در واقع به نوعی؛ تبلیغ فیلم «فروشنده» به حساب می‌آید. فیلمی که هم‌اینک در حال نمایش در سینماهای کشور است. بگذریم از اینکه هم موضوع و محتوای مصاحبه با این برنامه هیچ ربطی نداشت و نه اطلاعات مجری این برنامه، به طوری که شاهد گفت‌وگویی در حد نشریات زرد و مدرسه‌ای بودیم! عادل فردوسی‌پور به خصوص در بخش‌هایی از این مصاحبه که سعی داشت کسب جوایز از جشنواره‌های تابلودار غربی را با کسب موفقیت‌های ورزشی مقایسه کند،

البته این اولین بار نیست که تهیه‌کننده و مجری برنامه 90 به حوزه‌های سیاسی و سینمایی که شناختی از آنها ندارد سرک می‌کشد.
متاسفانه برخی از مدیران سیما تا اندازه‌ای مرعوب و منفعل در برابر برخی چهره‌ها هستند که مثلا؛ مجری 90 به خود اجازه می‌دهد عوامانه به حوزه‌های مختلف بپردازد و رایگان آنتن رسانه ملی را در اختیار تبلیغ فیلمی گذارد که توسط شرکتی قطری و وابسته به خاندان حامی تکفیری‌های تروریست، تهیه شده است!

روزنامه خبر ورزشی هم درباره این برنامه نوشته است: «مصاحبه عادل فردوسی‌پور با شهاب حسینی برخلاف تبلیغات فراوانی که روی آن شد، به هیچ‌وجه چنگی به دل نزد. نوع مصاحبه طوری بود که بیشتر از آن که مخاطب جذب شود خود عادل جذب شد. او آشکارا تحت تأثیر شخصیت شهاب حسینی قرار گرفته بود. نوع سؤالات اصلاً‌ خوب نبود و مصاحبه ریتم خاصی هم نداشت. عادل هنگام مصاحبه مدام می‌جنبید و نتوانست مصاحبه را آن طور که باید و شاید درآورد.»

پیش از این نیز برخی از برنامه‌های صداوسیما ازجمله برنامه «هفت» و یک برنامه آشپزی، برای فیلم «فروشنده» تبلیغ کرده بودند و این بار نوبت به برنامه 90 رسید.

برنامه 90 سابقه طولانی در پرداختن به مسائل غیرتخصصی خود دارد. این برنامه سال گذشته نیز به مناسبت شب یلدا گفت‌وگویی با محمدجواد ظریف ترتیب داده بود که مسئولان وقت سازمان صدا و سیما به علت خارج از چارچوب بودن این گفت‌وگو با موضوع برنامه 90 از پخش آن خودداری کردند. حال باید از مسئولان فعلی صدا و سیما پرسید چرا این بار اجازه پخش گفت‌وگویی خارج از موضوع به برنامه 90 داده شده است.

57243

گلر فیکس تیم‌ملی در جام‌جهانی، تراکتوری می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ محمدرضا اخباری گلر تراکتورسازی فصل پر فراز و نشیبی را همراه با این تیم داشته است. او در اردوی تیم ملی هم نتوانست کی روش را قانع کند تا در بازی سوریه در ترکیب ثابت ایران قرار بگیرد. اخباری در ماه های گذشته افت داشته و این اتفاق برایش به هیچ وجه خوب نیست. بعد از اشتباه فاحشی که این بازیکن در بازی استقلال داشت، سرمربی تراکتور بیشتر به این فکر افتاد که بتواند یک گلر جدید به تیمش اضافه کند. خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که تراکتوری ها در تلاش هستند تا علیرضا حقیقی را جذب کنند. این دروازه بان مدتی که تیم ندارد و هنوز نتوانسته با باشگاهی قرارداد امضا کند. باید دید آیا این انتقال صورت می گیرد و حقیقی شاگرد قلعه نویی می شود یا نه؟

 

43257

خاطرات یک پزشک از مناطق‌محروم؛ خشونت‌هست، مددکار نیست

فهیمه‌حسن‌میری: «درست به خاطر چنین هدفی در دانشكده پزشكی درس خوانده بودم». اعزام به یك روستای محروم، روستای بورنگ در بیرجند، فرصتی است برای فاطمه جاویدان، كه به عنوان پزشك خانواده، دانشی را كه دارد، برای بهداشت و سلامت به مردم روستا منتقل كند و در عین حال، تجربه‌های زیادی از زندگی بین آنها بگیرد. «در روستا می‌شود تجربه‌های زیادی به دست آورد، ولی فقط باید خواند و خواند و باز هم خواند.»

«یك سال به این شكل گذشت. آن زمان كه سال در حال سپری شدن بود،‌ به نظر می‌آمد سالی پرفراز و نشیب، متنوع، سخت و ترسناك است» و حالا فاطمه، پزشك جوانی كه بیش از یك سال است در روستایی دورافتاده در استان خراسان جنوبی مستقر شده، تجربیات زیادی كسب كرده، تجربیاتی كه از مراجعه روزانه ده‌ها نفر و شنیدن شرح بیماری‌ها و مشكلاتشان به دست آمده: جمعیت اینجا و روستاهای اطراف تقریبا ۲۹۰۰ نفر است و من بین روزی ۳۰-۴۰ مراجع دارم كه بیشتر این مراجعان، زنان و كودكانشان هستند. البته در اینجا كه یك روستای محروم است، جمعیت سالمندان هم بالاست چون بسیاری از جوان‌ها به شهرهای بزرگ‌تر مهاجرت كرده‌اند و سالمندان تنها مانده‌اند. آنها می‌آیند و در عین حال كه از مریضی‌هایشان می‌گویند،‌ از رفتن جوان‌ترها گلایه می‌كنند، از بیكاری و اقتصاد نامناسب كه بچه‌هایشان را به امید كسب درآمد، راهی شهرهای بزرگ كرده و عده‌ای دیگر را به امید آمدن آنها منتظر و افسرده كرده؛ «شاید همین الان كه من این سطرها را می‌نویسم، سر جوان كسی روی سینه بیمار خم شده و چراغ نفتی، نور زردرنگی روی پوست زرد بیمار می‌اندازد.»

جاویدان از وضعیت مردم روستا و امرار معاش آنها می‌گوید و از مردمی كه شغل ثابتی ندارند و نمی‌توانند روی درآمد ماهانه و سالانه حسابی باز كنند: بیشتر درآمد مردم اینجا از یارانه‌ است. از طرفی بیكاری هست و از طرف ديگر چون اینجا نزدیک مرز افغانستان است،‌ خطر ابتلا به اعتیاد زیاد است. اعتیادي كه می‌تواند زمینه‌ساز خیلی از آسیب‌های اجتماعی در بین مردم روستا باشد؛ مثلا خشونت در خانواده، بدرفتاری با كوچكترها و سالمندها؛ «این هم یك خانواده دیگر. و یكی دیگر. یك پیرمرد. هفتادساله. تو دیگر مرتكب چه گناهی شده‌ای؟ هیچ گناهی.»

این پزشك جوان در حد توانش برای كم شدن خشونت تلاش و هر از گاهی كارگاه‌های آموزشي برگزار مي‌كند. او همین چند هفته قبل، در روز‌های جهانی منع خشونت علیه زنان، برای زنان روستا كارگاه آموزشی برگزار كرده كه با استقبال هم مواجه شده: یکی از وظایف من به عنوان پزشک خانواده آموزش است و در روزهایی كه بحث خشونت علیه زنان مطرح بود، از زنان روستا برای حضور در جلسه‌ای با محوریت خشونت دعوت كردم. آنها برخورد خوب و مشتاقانه‌ای داشتند و با صداقت در این جلسه از تجربیاتشان درباره خشونت خانگی گفتند. این همفكری، باعث شد آگاهی از این مساله و راه‌های مقابله با آن بین زنان روستا تبادل شود و راه‌هایی بومی و منطبق با شرایط خانواده‌ها برای كمتر شدن خشونت بین آنها رد و بدل شود. «ای قصبه دورافتاده، بیشتر به من بیاموز! ای سكوت خانه‌های روستایی، بیشتر به من بیاموز! بله، این دفتر قدیمی بیماران چیزهای جالب توجه فراوانی دارد كه برای یك پزشك تازه‌كار حكایت می‌كند.»

«یك سال گذشت، درست یك سال از زمانی كه من به این ساختمان آمده بودم می‌گذشت». جاویدان، نمونه‌هایی از خشونت‌هایی كه در این روستا و مناطق محروم دیگر دیده، می‌گوید كه هر یك از دیگری تلخ‌ترند و از یادش نمی‌روند و می‌گوید درست نیست كه «خاطرات محو می‌شوند و از بین می‌روند»: یكی از اتفاق‌های تلخ، این بود كه طحال یکی از زنان روستا به دلیل کتک خوردن از شوهرش، پاره شد. این زن به بیمارستان اعزام شد و طحالش را برداشتند، اما درنهایت هم حاضر نشد بگوید كه شوهرش مقصر بوده و تمام تلاشش را كرد كه این موضوع پنهان بماند. «این توانایی را ندارم كه چهره‌اش را وصف كنم.»

«در یكی از همین روزهای غمبار، زنی جوان و بسیار زیبا وارد بخش پذیرش شد»: مورد دیگری را یادم است كه زنی به بهانه مریضی فرزندش به مرکز آمده بود، گفت شوهرش او را در خانه حبس می‌كند، مدام او را تحقیر می‌کند و به شدت بدبین است. «بغض زن دوباره تركید: پست‌فطرت، پست‌فطرت. و اشكش سرازیر شد». تلخی این ماجرا وقتی بیشتر شد كه این موارد را با شبکه و مسئول سلامت روان در میان گذاشتم اما گفتند این موضوع در حیطه اختیاراتشان نیست و حتی اورژانس اجتماعی هم كمكی در این زمینه نكرد! «حالا كه به زن نگاه می‌كردم، می‌دیدم شبیه انسانی است كه از وسط نصف شده باشد. امید لحظه‌ای در وجودش خانه كرده و بلافاصله هم مرده بود. یك بار دیگر بغضش تركید و همانند سایه تیره‌ای از بیمارستان بیرون رفت.»

جاویدان می‌گوید خانه‌های سلامت روستایی، پیگیری بهداشتی وضعیت روستایی‌ها ازجمله بچه‌ها و زنان باردار را انجام می‌دهند و به آنها كه اختلال رشد دارند، سبد غذایی توزیع می‌شود، با این حال در كنار این سلامت جسمی، لازم است به سلامت روانی و خانوادگی روستایی‌ها هم توجه شود: درمانگاه هر روز برقرار است و به مشكلات بهداشتی مردم رسیدگی می‌شود اما مساله‌ اینجاست كه حضور مشاور یا مددكار اجتماعی برای رسیدگی به سلامت روان مردم روستا ضروری است. خشونت رفتاری، جسمی و جنسی در روستاها كه فضای مردسالارانه‌تری نسبت به شهرها دارند بیشتر است. این در حالی است كه از خدماتی مانند اوژرانس اجتماعی، حضور مددكار و مشاور و … در مناطق محروم خبری نیست و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی زنان و كودكان را در این مناطق تهدید می‌كند. خانواده‌ای را می‌شناسم كه پدر و مادر، به شیشه معتاد هستند و از بچه‌ها به عنوان فروشنده استفاده می‌کنند؛ اما كسی نیست با آنها برخورد كند و این بچه‌ را در شرایط مناسبی نگهداری كند.

«موهای روشنی كه كمی به حنایی می‌زد و دسته‌دسته خشك شده و به هم چسبیده بود، از میز پایین ریخته بود. دختر موهای انبوهی داشت و نوك موها به زمین می‌رسید»: دختربچه ۸ ساله بدسرپرستی هم بود که بیشتر روزها از مدرسه فرار می‌كرد و در خیابان بود یا به مركز بهداشتی می‌آمد و آنجا می‌نشست. برای رسیدگی به وضعیت او از طریق مدرسه و بهزیستی اقدام کردم، اما متاسفانه هیچكدام نتیجه‌ای نداشت.

جاویدان، به لزوم آموزش شیوه‌های فرزندپروری در مناطق محروم هم اشاره و تاكید می‌كند كه خانواده‌ها بدون آموزش‌های لازم، بچه‌دار می‌شوند: بسیاری از مردها به زنانشان اجازه استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری را نمی‌دهند. در اینجا امكان استفاده از آمپول و قرص‌های پیشگیری از بارداری هست و حتی مادران پر خطر را به صورت رایگان توبکتومی می‌کنند اما آگاهی پایین باعث می‌شود خانواده‌ها از روش‌های پیشگیری از بارداری مطمئن استفاده نکنند و بارداری ناخواسته زیاد باشد. یادم هست در یكی از روستاهایی كه كار می‌كردم، با حاملگی نامشروع دختر نوجوانی مواجه شدم و از طریق اورژانس اجتماعی اقدام کردم كه به او كمك شود اما گفتند جز با شکایت مستقیم خود فرد کاری انجام نمی‌دهند! «ولی من اینجا تنهای تنها هستم و زیر دستانم زنی درد می‌كشد». موارد زیاد دیگری هم بوده كه برای زنان یا بچه‌هایی كه مشكلاتی داشتند قصد پیگیری داشتم، اما جایی نبوده که کمک موثری داشته باشد.

«یك سال گذشت. سال دوم هم می‌گذرد و به همان اندازه سال اول، برای من غافلگیری در چنته خواهد داشت … یعنی همچنان باید سر به زیر بود و یاد گرفت». جاویدان در عین حال كه می‌گوید از تلاش برای بهبود وضعیت سلامت اجتماعی مردم روستا دست برنمی‌دارد و خسته نمی‌شود، تاكيد مي‌كند: با این حال همه كارها در توان من نیست، وجود یک مددکار در كنار پزشك خانواده می‌تواند کمک‌کننده باشد و تقاضایی كه از مسئولان دارم این است كه این مشكل را جدی بگیرند، چون همه‌چیز كه فقط سلامت جسمی نیست، همه‌چیز كه فقط رسیدگی به مردم شهرهای بزرگ نیست؛ «آنجا برق هست، چهار پزشك هست، می‌شود با آنان مشورت كرد، دست‌كم وضعیت اینقدر ترسناك نیست».

«در همین جا، در این مكان دورافتاده، هنگام شب، در نور چراغ، دریافتم كه دانش واقعی یعنی چه». فاطمه، اين پزشك جوان، در عين حال كه درس‌هاي زيادي گرفته، در این راه با مخاطرات زیادی هم مواجه بوده، اما همچنان برای بهتر شدن وضعیت خانواده‌ها مصمم است: «دفتر را بستم و سلانه‌سلانه رفتم بخوابم. من، جوان بیست‌وچهارساله‌ای كه امروز سالگرد شروع كارش بود،‌ در تختخواب دراز كشیدم و در حالی كه داشتم به خواب می‌رفتم، به آن فكر می‌كردم كه الان تجربه عظیمی بر دوشم دارم. از چه باید بترسم؟ از هیچ‌چیز … من مبارزه می‌كنم، مبارزه می‌كنم … چیزی در دست داشتم كه هم شبیه به شمشیر بود و هم شبیه به گوشی پزشكی. پیش می‌روم. مبارزه می‌كنم. در نقاط دورافتاده.»

*** جمله‌های داخل گیومه، عباراتی است از كتاب «یادداشت‌های یك پزشك جوان» نوشته میخاییل بولگاكوف، ترجمه آبتین گلكار، نشر ماهی.

47234

اعلام زمان مراسم ترحیم آیت‌الله واعظ‌زاده خراسانی

به گزارش خبرآنلاین مراسم ترحیم آیت‌الله استاد محمد واعظ‌زاده خراسانی از طرف خاندان واعظ‌زاده روز یکشنبه مورخ 5 دی‌ماه 1395 از ساعت 14 الی 15:30 در مسجد امام صادق (علیه‌السلام) واقع در میدان فلسطین تهران برگزار می‌شود.

حضور علمای اعلام و استادان ارجمند و عموم دانش‌پژوهان و مردم عزیز در این مجلس روحانی موجب تکریم مقام دین و دانش و بزرگداشت آن عالم فرزانه است. همچنین مجلس ترحیم با حضور بانوان مکرمه همزمان در همان مکان برقرار خواهد بود.آیت‌الله «محمد واعظ‌زاده‌خراسانی»، مؤسس دانشگاه مذاهب اسلامی و نخستین دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی دار فانی را وداع گفت.

آیت‌الله محمد واعظ‌ زاده خراسانی از اعضای شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب بود که 28 آذر ماه درگذشت. وی در سال 1304 شمسی در مشهد متولد شد و تحصیلات خود را در حوزه علمیه نجف اشرف به مدت سه سال و سپس در حوزه‌های مشهد و قم سپری نمود.

اساتید سطح ایشان آقا ضیاءالدین عراقی، آقا شیخ محمدحسین اصفهانی، آیت‌الله سید محسن حکیم، آقا موسی خوانساری، شیخ عباس قمی و آقا شیخ مرتضی طالقانی بودند و از شاگردان برجسته مرحوم حاج شیخ هاشم قزوینی، حاج شیخ کاظم دامغانی، حاج میرزا احمد مدرس یزدی به شمار می‌آید.

وی درس خارج فقه و اصول را در محضر مرحوم حاج سید محمد حجت، مرحوم حاج میرزا احمد آقازاده کفایی (پسر آخوند خراسانی)، مرحوم آقا سید یونس اردبیلی، آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله گلپایگانی و امام خمینی(ره) گذراند و فلسفه و علوم عقلی را از شیخ سیف‌الله ایسی و شیخ مجتبی قزوینی و علامه طباطبایی آموخته است.

شروع تدریس ایشان در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1339 در زمینه‌های فقه، تاریخ فقه، تاریخ حدیث، شرح حدیث، تفسیر قران، تاریخ تفسیر، کلام، فلسفه، بوده و به‌عنوان اولین دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی برگزیده شد؛ از دیگر فعالیت‌های ایشان می‌توان به عضو هیأت‌ مدیره و مدیر گروه علوم قرآن در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، اشاره نمود.

آیت‌الله واعظ زاده خراسانی در میزگردها و کنفرانس‌های تقریب مذاهب در قاهره، حلب، روسیه، اردن، ازبکستان، اوکراین، امارات متحده عربی، اندونزی، بحرین، بلژیک، ترکیه و… شرکت کرد و آثار متعددی در زمینه فقه و اصول در کارنامه خود دارد.

/6262

بخشش جریمه مالیاتی تعاونی‌ها به شرط پرداخت بدهی تا پایان ۹۵

سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با حضور در نشست تعاونگران در پاسخ به درخواست تعاونگران برای بخشودگی جرایم گفت: تعاونی ها در صورت پرداخت اصل مالیات، تا پایان سال 95 جرایم آنان به طور کامل و 100 درصدی بخشیده می‌شود.

وی نقش تعاونی ها را موثر خواند و افزود: در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های نظام مالیاتی و همچنین در تنظیم قوانین، بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های نظام اقتصادی کشور قطعا نقطه نظرات شرکت‌های تعاونی و فعالان این بخش مد نظر قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: نظام تعاون و نظام مالیاتی یک فصل مشترک دارند، به این معنا که همگان در گفتار بر اهمیت بخش تعاون اصرار دارند، در عین حال بر دریافت مالیات برای اداره کشور تاکید می‌شود، اما در عمل همان طور که بر اساس برنامه‌های توسعه ای و قوانین بالادستی سهم تعاون از اقتصاد ملی محقق نشد، در بخش وصول مالیات‌ها نیز انتظارات کافی برآورده نشد.

وی بیان کرد:نظام تعاونی و مالیاتی هر دو از ظرفیت‌های بسیار زیادی برخوردار هستند. اگر بخش تعاون در اقتصاد کشور به درستی فعالیت کند، نجات دهنده اقتصاد کشور خواهد بود؛ اگر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در مورد فعالیت بخش تعاون به صورت دقیق اجرا می شد، اقتصاد مقاومتی زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت، قابل تحقق بود.

تقوی نژاد با بیان اینکه تقویت بخش تعاون بر اقتصاد مقاومتی و اصل  استوار است گفت:اگر بدنبال مردمی کردن اقتصاد، برقراری عدالت و پررنگ کردن ابعاد اجتماعی اقتصاد هستیم، باید به دنبال احیای بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی باشیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره آخرین وضعیت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نیز، گفت: در حال حاضر لایحه دائمی کردن این قانون در دولت در حال بررسی است که تاکنون 4 ماده از آن به تصویب رسیده است؛ این قانون بسیاری از مشکلات فعلی را رفع می کند، ضمن اینکه اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند برای بخش تولید، صادرات و اشتغال بسیار مهم و اثر بخش باشد.

وی همچنین ادامه داد: قانون مالیات های مستقیم نیز اصلاح شده که قانون بسیار پیشرفته‌ای است و ضمانت‌های اجرایی بسیار خوبی دارد؛ بر اساس این قانون اطلاعات صحیح از فعالان اقتصادی دریافت می‌شود و همه فعالان اقتصادی باید به عنوان مودی شناسایی شوند، البته شناسایی مودیان صرفاً به معنی دریافت مالیات از همه آنها نیست، بلکه ممکن است برخی از آنها شامل تخفیف یا معافیت مالیاتی شوند، اما باید مشخص شود که چه کسانی در چرخه اقتصادی کشور فعالیت دارند.

 

3535

سخنرانی ظریف پس از بیانیه مسکو

به گزارش خبرآنلاین، دکتر محمد جواد ظریف پس از صدور بیانیه در خصوص سوریه در کنفرانسی مطبوعاتی با وزرای خارجه ترکیه و روسیه اظهار داشت: حادثه تروریستی علیه سفیر فقید روسیه را محکوم و به خانواده و مردم  روسیه و همکارانم در وزارت امور خارجه تسلیت می گویم.

وزیر خارجه کشورمان در ادامه گفت:  شرایط در سوریه نیازمند همکاری جدی بین المللی برای مبارزه با ترویسم و پایان دادن به خشونت در رساندن کمک های انساندوستانه با همکاری همه طرفهای دارای نفوذ و توانمند است  و این همکاری میان سه کشور برای خروج غیر نظامیان و بیرون آمدن گروههای مسلح از حلب در جریان بوده است. 

ظریف در ادامه افزود: امیدواریم با این بیانیه که حاوی تعهد سه کشور برای کمک کردن به پایان درگیری ها بصورت جدی، منطقی و بادوام، کمک های انسانی، یافتن راه حل سیاسی با تاکید بر اصول ذکر شده ( حمایت از حاکمیت، استقلال، یکپارچگی و تمامیت ارضی و وحدت ملی سوریه ) و پذیرفتن اینکه تنها راه حل، راه حل سیاسی است، بتوانیم به درد و آلام مردم سوریه پایان دهیم.

52310